Branko – 030 604 400 | Šentjur

Pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI ZA PRODAJO NA DALJAVO
Št. pogodbe:
Datum:
I. UVODNA DOLOČILA
1.
(predmet splošnih pogojev)
Ti Splošni pogoji za prodajo na daljavo veljajo v primerih prodaje potrošnikom in sicer poleg Splošnih pogojev nakupa in prodaje rabljenega vozila blagovne znamke, v primerih ko je Pogodba o nakupu rabljenega vozila s kupcem, ki je potrošnik, sklenjena na daljavo.
Ti Splošni pogoji se uporabljalo tudi v času razglašene epidemije nalezljive bolezni in je z odlokom vlade ali samoupravne lokalne skupnosti prepovedana neposredna prodaja blaga in storitev potrošnikom s fizičnim stikom, dovoljeno pa je, da stranki za namen sklenitve pogodbe uporabljata sredstvo za komuniciranje na daljavo vendar pa se predmet pogodbe lahko po sklenjeni pogodbi ob izročitvi vozila ogleda in vozilo preda kupcu le na varni točki, ki jo vzpostavi prodajalec (v nadaljevanju: »pogodba na daljavo«).
Splošni pogoji poslovanja na daljavo so sestavljeni skladno z Obligacijskim zakonikom (OZ), Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), priporočili Gospodarske zbornice Slovenije ter drugimi zakonskimi in podzakonskimi akti.
V teh splošnih pogojih uporabljeni izrazi zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2.
(veljavnost splošnih pogojev)
Za pravno razmerje s kupcem veljajo v primeru prodaje na daljavo tako določila Splošnih pogojev nakupa in prodaje rabljenega vozila, kot tudi teh Splošnih pogojev. Če bi prišlo do medsebojnega nasprotovanja med določili teh Splošnih pogojev in Splošnimi pogoji nakupa in prodaje rabljenega vozila, se uporabi določila teh Splošnih pogojev.
3.
(razlaga pojmov)
Vsakič ko je v teh Splošnih pogojih uporabljena beseda »kupec« to pomeni kupca, ki ima status potrošnika po Zakonu o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju ZVPot).
Kot potrošnik se po ZVPot šteje fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove ali njene poklicne ali pridobitne dejavnosti.
Pogodba sklenjena na daljavo je vsaka pogodba, sklenjena med podjetjem in potrošnikom na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank, ki ga vodi prodajalec, ki za namen sklenitve pogodbe uporablja izključno enega ali več sredstev za komuniciranje na daljavo vse do takrat in vključno s
2
trenutkom, ko je pogodba sklenjena.
II. INFORMIRANOST KUPCA
4.
(seznanjenost kupca s predmetom nakupa)
Kupec je seznanjen z glavnimi značilnostmi vozila, katerega specifikacija je navedena v ponudbi.
5.
(izključitev uporabe 3. odstavka 43.c člen ZVPot zaradi načina prodaje na daljavo)
Prodajalec izrecno izjavlja, da glede na ureditev prodaje na daljave po teh splošnih pogojih in upoštevajoč dejanski postopek prodaje na daljavo pri prodajalcu, ni potrebno izvajati določila 3. odstavka 43.c. člena Zakona o varstvu potrošnikov, o tem, da podjetje mora zagotoviti, da potrošnik v postopku oddaje naročila pri sklenitvi pogodbe na daljavo z uporabo elektronskih sredstev izrecno potrdi, da se z oddajo naročila strinja s plačilom in da mora biti funkcija, ki sproži oddajo naročila, označena z besedami »naročilo z obveznostjo plačila« ali z drugo izjavo, iz katere nedvoumno izhaja, da je z oddajo naročila povezana obveznost plačila podjetju ter da če podjetje ne spoštuje teh določil, potrošnika pogodba ali naročilo ne zavezuje. Prodajalec bo namreč v vsakem primeru kupcu poslal po elektronski pošti kupoprodajno pogodbo in bo šele s kupčevim podpisom kupoprodajne pogodbe nastala obveznost plačila blaga. Prodajalec torej ne uporablja aplikacije, s katero bi bilo mogoče avtomatizirano brez posredovanja prodajalca naročiti blago z obveznostjo plačila.
6.
(informacije o prodajalcu)
Prodajalec gospodarska družba B2 PLAN d.o.o. posluje na naslovu Ljubljanska cesta 30, 3230 Šentjur, na katerem podjetje dejansko opravlja dejavnosti.
• Telefonska številka: 030 604 400
• Naslov elektronske pošte: b2plandoo@gmail.com
7.
(naslov za pritožbe)
Prodajalec deluje samostojno in v svojem imenu. Morebitne pritožbe lahko kupci naslovijo na naslov podjetja ali na naslov elektronske pošte: b2plandoo@gmail.com
8.
(cene vozil)
Cena vozila je določena v ponudbi na podlagi vsakokrat veljavnega cenika v času sklenitve pogodbe, z in brez DDV. Prodajalec ne odgovarja za morebitne tiskovne napake v ceniku ali ponudbi in očitne pomote, zaradi katerih bi bila zapisana cena bistveno neskladna z vrednostjo
3
vozila. Vse cene, navedene na spletni strani prodajalca, so izključno informativne narave in ne predstavljajo prodajne ponudbe, zato za prodajalca niso obvezujoče.
9.
(informacija o dodatnih stroških)
Kupec nosi stroške prihoda do prevzemnega mesta pri prodajalcu in stroške prevzema vozila.
10.
(plačilni pogoji – plačilo pologa)
Kupec mora pred prevzemom vozila na podlagi izstavljenega računa Prodajalca v roku, kot je določen na računu, plačati celotno kupnino ali, če je tako dogovorjeno, del kupnine kot polog.
III. POSTOPEK PRODAJE NA DALJAVO
11.
(povpraševanje kupca)
Kupec za izbrano vozilo skupaj z vsemi specifikacijami, ki jih mora jasno opredeliti, pošlje trgovcu povpraševanje z uporabo sredstev za komuniciranje na daljavo, tj. povpraševanje oddano prek telefona, navadne ali elektronske pošte. Kupec lahko povpraševanje odda tudi z oddajo pisnega povpraševanja po redni pošti.
12.
(kontakt prodajalca s kupcem in priprava ponudbe)
Prodajalec s kupcem stopi v stik preko sredstev komunikacij na daljavo. Po prejemu kupčevega povpraševanja prodajalec pripravi ponudbo, ki jo posreduje kupcu. To stori z uporabo navadne pošte ali elektronske pošte na način, da ponudba zajame dobavljivo vozilo, skupaj z vsemi specifikacijami. Ponudba zajema najmanj maloprodajno ceno vozila, kot jo določajo splošni pogoji prodaje, znesek avansa ter podatke za izvedbo plačila avansa in kupnine, okvirni rok dobave, splošne prodajne pogoje.
13.
(kupčev sprejem ponudbe)
Če kupec v celoti potrdi ponudbo prodajalca in hkrati potrdi, da je seznanjen s temi splošnimi prodajnimi pogoji za poslovanje na daljavo ter splošnimi pogoji prodaje in tako potrditev ponudbe pošlje prodajalcu preko navadne ali elektronske pošte, je prodajalec zavezan tako ponudbo izpolniti. Kupec mora v potrditvi ponudbe jasno zapisati »potrjujem ponudbo«, prav tako mora izrecno zapisati »potrjujem, da sem prejel Splošne prodajne pogoje za prodajo na daljavo in sem z njimi seznanjen. Če kupec ene ali obeh potrditev ne zapiše, ga prodajalec k temu ponovno opozori ter mu sporoči, da ponudbe ne bo mogel šteti za potrjene, dokler kupec ne bo zapisal obeh potrditev.
Kot kupec velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila.
Kasnejše spreminjanje podatkov o kupcu ni mogoče.
4
14.
(sklenitev kupoprodajne pogodbe)
Prodajalec pošlje kupcu izvod podpisane kupoprodajne pogodbe po redni pošti ali po elektronski pošti. Kupoprodajna pogodba je sklenjena, ko s strani kupca podpisano kupoprodajno pogodbo prejme prodajalec in ko kupec poravna avans, določen v ponudbi. Kupec vrne en izvod podpisane pogodbe prodajalcu v fizični obliki na naslov naveden v ponudbi, lahko pa tudi skenirano po elektronski pošti na elektronski naslov prodajalca.
IV. OGLED IN IZROČITEV VOZILA NA VARNI PREVZEMNI TOČKI
15.
(veljavnost tega razdelka)
Ta razdelek se uporablja le v času, ko je razglašena epidemija nalezljive bolezni in je z odlokom vlade prepovedana neposredna prodaja blaga in storitev potrošnikom s fizičnim stikom. Kot ogled šteje ogled vozila po sklenitvi prodajne pogodbe na daljavo.
16.
(varna točka ogleda)
Kupec in prodajalec se dogovorita za prevzem vozila na varni točki prevzema Varno točko ogleda vozila zagotovi prodajalec na ustreznem prostoru pred avtomobilskim salonom, kjer je vozilo ustrezno zaščiteno. Pri kupčevem ogledu vozila sta praviloma navzoči le dve osebi, in sicer kupec oziroma pooblaščeni predstavnik kupca in pooblaščena oseba prodajalca, ki morata ob izročitvi oz. prevzemu vozila ves čas vzdrževati ustrezno varnostno razdaljo (2 metra). Prodajalec na varni točki ogleda zagotovi ustrezna zaščitna sredstva za preprečevanje okužbe z virusom nalezljive bolezni, zlasti pa: razkužilo, maske za zaščito obraza.
V. POGOJI ROKI IN POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ODSTOPA OD POGODBE V SKLADU Z DOLOČILI ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV
17.
(Pogoji in roki za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe v skladu s 43. č in b43.d členom Zakona o varstvu potrošnikov /ZVPot-1/)
Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov ima kupec, ki je potrošnik, pravico, da v 14 dneh obvesti prodajalca, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.
Kupec v zvezi z odstopom od pogodbe krije stroške vračila blaga, pri čemer pa mora kupec prodajalcu povrniti morebitno škodo v kolikor vrne vozilo prekomerno obrabljeno.
5
Za prekomerno uporabo, ki presega uporabo potrebno za preizkus voznih lastnosti in kvalitet vozila, funkcionalnosti vozila ter pripomočkov za udobje v vozilu, šteje uporaba vozila nad 50 prevoženih kilometrov. Pri tem je lahko 50 kilometrov prevoženih bodisi z eno vožnjo bodisi z več krajšimi vožnjami, katerih skupna razdalja znese 50 kilometrov. Šteje se, da kupcu posamezna vožnja ali več voženj, ki skupno znašajo največ 50 kilometrov, omogoča, da vozilo preizkusi tako v mestni vožnji, kot na avtocesti in na različnih tipih cest izven naselja.
Prodajalec pred predajo vozila ugotovi stanje kilometrov na števcu (zaradi prevoza vozila v transportu je mogoče, da vozilo ob predaji na števcu kilometrov nima zabeleženih 0 kilometrov), kupec ali oseba, ki jo je kupec pooblastil za prevzem vozila, pa je dolžan ob prevzemu vozila preveriti če je stanje kilometrov na števcu enako zapisanemu stanju s strani prodajalca ter v primeru, da stanje ni enako, nemudoma prodajalca obvestiti o razliki stanja kilometrov.
Skupno število 50 kilometrov, ki še ne šteje za prekomerno uporabo vozila, se torej upošteva kot dodatno število prevoženih kilometrov nad stanjem števca kilometrov ob predaji vozila.
Kupec je pri preizkušanju vozila zavezan spoštovati navodila v zvezi z vožnjo novega vozila glede pospeševanja in zaviranja, ki so zapisana v navodilih vozila.
Kupec, ki odstopi od pogodbe na podlagi določil tega člena in prevozi več kot 50 kilometrov s kupljenim vozilom, je dolžan prodajalcu plačati nadomestilo. Višina nadomestila je odvisna od prodajne vrednosti vozila. Za vozila, katerih prodajna vrednost (končna neto cena z davkom) znaša:

 • do 15.000,00 €, znaša nadomestilo 1,00 € za vsak dodatno prevoženi kilometer nad 50 kilometri;
 • med 15.001,00 € do 20.000,00 €, znaša nadomestilo 1,50 € za vsak prevoženi kilometer nad 50 kilometri;
 • med 20.001,00 € do 25.000,00 €, znaša nadomestilo 2,00 € za vsak prevožen kilometer nad 50 kilometri;
 • več kot 25.001,00 €, znaša višina nadomestila 2,50 € za vsak prevožen kilometer.
  Prav tako mora kupec prodajalcu povrniti morebitno škodo v kolikor vrne vozilo poškodovano oziroma z okvaro, ki je posledica storitve ali opustitve kupca oziroma oseb iz njegove sfere ali, ki se je zaradi opustitve ali storitve kupca še poslabšala. Kot primer tovrstne storitve ali opustitve kupca se obravnava npr. nadaljevanje vožnje kljub opozorilnim znakom v vozilu, opustitev takojšnjega kontakta servisa v primeru okvar, posegi tretjih, nestrokovnih oseb oziroma škodo, ki je nastala zaradi:
  o sestavnih delov vozila, ki so bili naknadno predelani,
  o posledic predelave na drugih delih in sklopih ali na karakteristikah vozila (poslabšano delovanje, prezgodnja obraba, spremembe itd.),
  o neustreznega vzdrževanja vozila neupoštevanja navodil in priporočil proizvajalca navedenih na dokumentu Pregled programa vzdrževanja in garancij in v Navodilu za uporabo vozila,
  o poškodb ali poslabšanega delovanja vozila, ki ga povzročijo naslednji zunanji vzroki:
  ▪ prometne nesreče, trki, praske, reze, udarci peska ali trdih teles, toča, dejanja vandalizma,… itd.
  ▪ nanosi, povezani s pojavom onesnaženja ozračja, rastlinski nanosi (smole ipd.), živilski nanosi (ptičji iztrebki ipd.), kemični nanosi ipd.
  ▪ predmeti, ki se prevažajo,
  ▪ uporaba goriva slabe kakovosti,
  6
  ▪ vgradnja dodatne opreme, ki je proizvajalec ni odobril,
  ▪ vgradnja dodatne opreme, ki jo je proizvajalec odobril, a je vgrajena brez upoštevanja priporočil proizvajalca vozila,
  ▪ škoda zaradi dogodkov višje sile (strele, požara, poplave, potresov, vojnih dogodkov, nemirov, atentatov, ipd.)
  14-dnevni rok za odstop od pogodbe o prodaji vozila na daljavo, torej po tem členu, prične teči z dnem, ko kupec ali tretja oseba, ki jo izbere in za prevzem vozila pooblasti kupec, prevzame vozilo. V primeru odstopa od pogodbe na podlagi tega člena mora Prodajalec kupcu vrniti vse prejete zneske, kupec pa prodajalcu vozilo v brezhibnem stanj, upoštevajoč določila 2. in 3. odstavka tega člena, s približno enako količino goriva, kot je bila v rezervoarju za gorivo ob predaji vozila, kar se ugotavlja po merilniku na armaturni plošči vozila in z vso morebitno dodatno opremo, priborom.
  Prodajalec ni odgovoren za povrnitev morebitnih dodatnih stroškov (npr. stroški kupljene vinjete, stroški odstopa od pogodbe o financiranju, stroški zavarovanja in registracije, cestnine in drugih zakonsko predpisanih dajatev, ipd.), ki jih ima kupec zaradi uveljavljanja svoje pravice do odstopa v roku 14 dni od prevzema vozila. Prodajalec svetuje kupcu, da v primeru, ko kupec dopušča možnost, da bo odstopil od pogodbe po preizkusu vozila, vozilo registrira in zavaruje sprva le za čas preizkusnega obdobja
  Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe po zgoraj navedenem odstavku, v kolikor je vozilo naročeno po natančnih navodilih in specifikacijah kupca in prilagojeno njegovim osebnim potrebam.
  Prav tako ne more kupec odpovedati dela prodajne pogodbe, o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.
  V primeru, da je poleg nakupa vozila prodajalec za kupca izvršil storitve, kupec na podlagi teh splošnih pogojev izrecno in predhodno soglaša in privoli v izgubo pravice do odstopa od pogodbe o storitvah oz. dela pogodbe za opravljene storitve, v kolikor prodajalec te storitve v celoti izpolni (npr. montaža določenih dodatkov ali pribora pred predajo vozila na kupčevo izrecno zahtevo).
  18.
  (možnost pobota vrnitve kupnine z zahtevki prodajalca)
  Prodajalec je upravičen pobotati svojo obveznost iz naslova vrnitve pologa kupnine kupcu z morebitnim svojim denarnim zahtevkom do kupca iz naslova nadomestila za prekomerno uporabo vozila v preizkusnem obdobju in iz naslova morebitne škode, ki bi jo povzročil kupec ob nepravilni uporabi vozila.
  19.
  (postopek uveljavljanja odstopa od pogodbe v preizkusnem 14-dnevnem obdobju)
  Obvestilo o odstopu lahko kupec predloži prodajalcu na predpisanem obrazcu iz petega odstavka b43d. čl. ZVPOT ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe.
  Obrazca z informacijami v zvezi z uveljavljanjem pravic potrošnika do odstopa od pogodbe, kot tudi obrazec za sam odstop od pogodbe je na voljo kot Priloga Pravilnika o obrazcih v zvezi z
  7
  uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov (Uradni list RS, št. 43/14, v nadaljevanju »Pravilnik« in je na voljo na tej povezavi: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11915. Vzorec obrazca pa je tudi priložen k tem splošnim pogojem.
  Dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa iz tega člena nosi kupec (4. odst. b43.d čl. ZVPOT), glede obveščanja o pravicah pa prodajalec (8. odst., 43b ZVPOT).
  20.
  (stroški vračila blaga, ki jih nosi kupec)
  Stroški vračila blaga, ki jih nosi kupec, znašajo stroške goriva in druge stroške prevoza (vinjete, cestnine, stroški voznika, prenočišča na poti, ipd.) do lokacije prodajalca, pri čemer se kot lokacija prodajalca šteje lokacija, kjer je kupec prevzel vozilo.
  21.
  (uporaba drugih splošnih pogojev)
  Glede vseh ostalih pravic in obveznosti prodajalca in kupca, ki niso urejene v teh splošnih pogojih, se uporablja Splošne pogoje za nakup rabljenega vozila.
  VI. POSEBNE DOLOČBE O PRODAJI NA DALJAVO V PRIMERU FINANČNEGA LIZINGA
  22.
  (razlaga pojmov)
  Prodaja na daljavo v primeru finančnega lizinga je prodaja vozila kot predmeta lizinga na daljavo, pri kateri lizingojemalec, ki je potrošnik, izbere vozilo in dogovori s prodajalcem pogoje prodaje, nato pa sklene z lizingodajalcem pogodbo o finančnem lizingu, s katero financira nabavo vozila kot predmeta lizinga.
  23.
  (uporaba določil teh splošnih pogojev za potrošnika, ki je lizingojemalec)
  Potrošnik, ki nabavlja vozilo kot lizingojemalec ima enake pravice in obveznosti kot kupec po teh splošnih pogojih, razen tistih, ki so posebej urejene v naslednjem členu teh splošnih pogojev.
  24.
  (posebna ureditev za potrošnika, ki je lizingojemalec)
  V primeru nabave vozila, kadar potrošnik nabavlja vozilo kot lizingojemalec, posreduje prodajalec od trenutka, ko ga potrošnik obvesti, da bo nakup vozila financiral s finančnim lizingom in o nazivu lizingodajalca, vso nadaljnjo komunikacijo v kopiji tudi lizingodajalcu.
  Potrošnik se s podpisom teh splošnih pogojev strinja, da za namen priprave kupoprodajne pogodbe, prodajalec posreduje najnujnejše osebne podatke potrošnika lizingodajalcu za izvedbo posla nabave vozila kot predmeta lizinga.
  8
  Potrošnik ima pravico vrniti vozilo, ki je bilo nabavljeno kot predmet lizinga s pogodbo sklenjeno z lizingodajalcem na daljavo, in sicer v roku 14 dni od prevzema vozila, vendar mora prej odstopiti od pogodbe o finančnem lizingu.
  Potrošnik, ki je kot lizingodajalec odstopil od pogodbe o finančnem lizingu in želi vrniti predmet lizinga, ki je bil kupljen s kupoprodajno pogodbo na daljavo, je zavezan plačati stroške vračila blaga in zanj veljajo smiselno določila 17. člena teh splošnih pogojev.
  V primeru vračila vozila ob odstopu od pogodbe o finančnem lizingu, bo prodajalec vse zahtevke v zvezi s prekomerno obrabo vozila in vse zahtevke, ki bi izhajali iz povzročene škode, kot to opredeljuje 17. člen teh splošnih pogojev, naslovil neposredno na potrošnika in zanje ne bo terjal lizingodajalca, bo pa slednjega obvestil o tem, da je na potrošnika naslovil neposredni denarni zahtevek.
  V primeru odstopa od pogodbe o finančnem lizingu in vrnitvi vozila kot predmeta lizinga v 15-dnevnem roku, bo prodajalec polog, ki ga je plačal potrošnik vrnil neposredno potrošniku, preostanek kupnine, ki jo je plačal lizingodajalec pa bo nakazal lizingodajalcu.
  Prodajalec je upravičen pobotati svojo obveznost iz naslova vrnitve pologa kupnine potrošniku z morebitnim svojim denarnim zahtevkom do potrošnika iz naslova nadomestila za prekomerno uporabo vozila v preizkusnem obdobju in iz naslova morebitne škode, ki bi jo povzročil potrošnik ob nepravilni uporabi vozila, kot je to do opredeljeno v 17. členu teh splošnih pogojev.
  VII. IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV
  25.
  (prizadevanje za mirno rešitev spornih razmerij)
  Kupec in prodajalec si bosta v primeru spora prizadevala za mirno in dogovorno rešitev nastalega spora v izvensodnem postopku, dokler bo mogoče brez sodne intervencije. Šele če po medsebojni komunikaciji ne bosta uspela razrešiti spora, bosta spor reševala s pravnimi sredstvi pred sodiščem ali v upravnih postopkih.
  26.
  (izključitev izvensodnega reševanja sporov po Zakonu o izvensodnem reševanju potrošniških sporov)
  Skladno z veljavnim Zakonom o varstvu potrošnikov prodajalec ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov. Več informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close